PIKNU
  1. satuaBali

#satuaBali Photos & Videos

satuaBali - 610 posts

Ada tuturan satua I Kidang tekén I Cekcek.

Kacerita I Kidang nyangkepang timpal-timpalné. Di duurné I Kidang nyangkepang ada cekcek abesik ngepil di langit-langit umah pasangkepanné. Di sedek I Kidangé nguntul, laut ngenceh ba duur, kenaina I Kidang baan enceh Cekceké.

Duaning kakéto, dadi brangti I Kidang kéné munyinné, “Yéh né iba cekcek, dadi kaliwat langgia pesan iba tekéning kai. Dadi iba ngencehin kai tur bani iba ngungkulin kai masangkepan. Buina budi kénkén ento iba, saking iba mabudi matiang kai. Apa iba mabudi nandingin karirihan kainé. Indaang jani dini pesuang karirihan ibané, apang kai nawang!” Kéto pamunyin I Kidangé, lantas masaut I Cekcek, “nah iba kidang, bas liwat-liwat iba nyakitin kuping pamunyin ibané tekén kai. Kéné sujatin kainé, saking kai mabudi nawang karirihan ibané.” .

Mara kéto munyin I Cekceké, lantas masaut I Kidang, “Ih iba Cekcek, lamun iba mabudi nawang karirihan kainé, jalan jani magangsar-gangsaran malaib, tur né tampul umah pasangkepané anggon pasuryakan, nyén ja malunan neked di tampulé né, ia menang. Tur yan awaké kalah lautang awaké tampah ajak nyaman ibané makejang!” .
.
Déning kéto munyinné I Kidang, lantas masaut I Cekcek, “nah Kidang yén bantas kéto, kai nandingin karirihan ibané nanging da jani, ané buin mani kawitin patandinganné.” Kéto munyin I Cekceké lantas I Kidang nyak ajaka buin maninné matanding.

Wacen salanturnyane iriki
https://www.suarasakingbali.com/2017/04/kidang-teken-cekcek.html?m=1

Kaketus Saking:
Kembang Rampé Kasusastraan Bali Purwa sané kapupulang antuk I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa.

#suarasakingbali #satuabali

Ada tuturan satua Pan Tuung Kuning tekén Mén Tuung Kuning. Pan Tuung Kuning anteng pesan mabianan ajaka kurenanné.

Kacerita pabianané Pan Tuung Kuning karusuhin baan bikul. Ané ngrusuhin, bikul kadadén rabi Mantri Koripan. Déning sai-sai pabianané Pan Tuung Kuning karusuhin, ngomong lantas Mén Tuung Kuning. "Bapanné-Bapanné, jalan ja kenain jeet ané ngrusuhin pabiananné, lan!" "Jalan," kéto abetné ané muani. Makena lantas ia jeet di pabiananné.

Kacerita teka lantas I Bikul nglincak di pabianan Pan Tuung Kuning ngalih tuung, keséla muah ané lén-lénan. Dadi kena jeet koné lantas I Bikul.

Pan Tuung Kuning nelokin jeetné ka bianné, depanga lantas I Bikul kena jeet suba mati. Bikulé ento mamua jlema, mawak bikul. Embusa koné bikulé ento tur entunganga di padang-padangé.

Kacerita koné jani Mantri Koripan. Déning suba makatelun rabin idané tuara rauh, lantas Ida ngrereh mailehan. Panggihin Ida lantas bangkén bikul maan kena jeet, nanging tusing uningina ento kadadén rabin idané. Déning kanti makelo Ida mailehan ngrereh rabin idané masih tusing panggihin Ida, lantas Ida mantuk. Disubané Ida rauh di puri, matakén lantas okan idané. "Aji aji, dija nika i biang?" Masaur lantas ajin idané, "béh cening, biang ceningé anak luas i telun, kayang jani tondén teka. Aji suba ja ngalih mailehan nanging tusing tepuk.

Mara kéto pangandikan ajiné, lunga lantas Raden Galuh ngrereh biangé.

Tan kacerita pamargin Radén Galuh, kapanggihin lantas bangkén bikulé. Déning uningin Ida bikulé ento kadanen biangé, ditu lantas Ida nangis sambilanga Ida ngendingin biangné. Mara biang séda kutanga di padang-padang, mara i guru upahanga gong gambang. Begbeg kéto dogén gegendingan idané. Suba jani sanja mantuk koné Radén Galuh. Mara Ida rauh di puri takénina lantas tekén ajin idané, "Cening Galuh kenapa dadi bengul mara teka? Matur Radén Galuh," tiang ngrereh danyuh, laut encehina baan semuté."
.
.

Wacen salanturnyane ring kolom komentar

Ilustrasi: americanartist.club

Sampunang lali malancaran ring www.suarasakingbali.com

#suarasakingbali #satuabali

Kacerita dugasé imalu ada koné anak tua luh maadan Ni Jepun. Diastun ja suba tua tur kaadanin dadong, sakéwala Dadong Jepun tuara ngelah pianak apa buin cucu. Kurnané masih suba makelo mati. Jani Dadong Jepun idup padidiana tuara ngelah nyama, kurnan, tur pianak. Sewai-wai gagaéné tuah ngalih saang di alasé. Suba liu matambun saangé lantas kaadep, pipisné anggona meli baas. Darang nasiné pragat suba uyah lengis tekéning sambel sera dogén. Yéning peteng Dadong Jepun masaré di balé tiingé masaput kamben uék. Umahné madinding bedég maraab apilan. Uduh Déwa Ratu....., tiwas pisan Dadong Jepun, tuna arta tuna putra. Tusing ada ajaka mawirasa, tusing ada pagelantingan idup. .

Né jani dinané suba petengn, langité galang gumilang santukan petengé jani nuju bulan pumama. Dadong Jepun kala ento sedek mabakti di sanggah kamulané ané suba remek kayuné amah séksék. Ditu ia mabakti sambila ngacep. “Ratu Bhatara... titiang nunas pangampura ring wenginé mangkin ngaturang sembah pangabakti majeng ring Ratu. Suryanin nika kawulané sané kasangsara, mangda polih rurung galang mangda tan kapetengan. Suryanin jagaté mangda sami pada rahayu....!” Teleb pisan Dadong Jepun mabakti, diastun wantah nganggon bunga atangkih. Tusing taén ia engsap ngastiti bakti majeng Ida Sang Hyang Widi Wasa.
.
Petengé jani suba kaliwat nuju tengah lemeng. Dadong Jepun entil pesan sirepné. Disirepné ento Dadong Jepun mangipi, makeber ngindang di langité. Suud makeber majalan koné ia ditamané ané asri tur ngulangunin pisan. Sedek kalangen sagét tepukina anak luih jegég mapanganggo sarwa putih lung tur makenyah.
.

Manis pesan kenyem anaké luh ento. Dadong Jepun bengong kalangen maningalin. Anaké luh jegég ento majalan maakin Dadong Jepun lantas geluta. Miik ngalub bon awaké luh ento makada ngulayang angen Dadong Jepun. Suud kéto anak luh jegég ilang dadi kakupu putih makeber ngiterin Dadong Jepun. .

Salanturnyane wacen ring kolom komentar

#suarasakingbali #satuabali

Tonton satua-satua alias cerita/dongeng Bali di chanel youtube 'Satua Bali'. Tonton, subscribe, like, share & comment nggih.
#satuabali #dongengbali #legendabali @kukuhtivi @madesugianto

#trunabali #satuabali

Rahina mangkin ngemargiang pelatihan bali simbar ring SMA negeri 2 singaraja
.
.
Repost fb : @ Rema Kirana
#aksarabalikeren
#aksarabali #baliterkini
#penyuluhbasabali
#programpenyuluh
#balisimbar
#penyuluhbahasabalibuleleng
#satuabali #sastrabali #fontbali

Kegiatan bulan bahasa
#edisi
#bulanbahasa2019
#25oktober2019 #satuabali #vokal #madingsekolah #mading #2019 #friends

Hari Ketiga
Perwakilan Lomba Mesatua Bali Sane Mamurda Pan Balang Tamak
Olih @putunoviea
#jedasemester #satuabali

Majalah Suara Saking Bali edisi 36

Om Suastiastu. Nenten karasa Majalah Suara Saking Bali sampun kantos edisi XXXVI (3 warsa). Yadiapin wantah majalah saderana tur nenten kacetak, dumogi prasida mawiguna. Durusang wacen, raris limbakang ring semetone sane lianan, gratis. Punika taler yening wenten sane mapikayunan pacang nyetak durusang cetak soang-soang. Sampunang lali taler simpang ring www.suarasakingbali.com
Sane mapikayunan sareng ngaramenin durusang kirim kakawian duwene ring suara.sakingbali@gmail.com. Suksma

Rarisang download ring
https://drive.google.com/file/d/1QhHuAunuCj-XVr2dYwj29yGhgKtRr9y8/view

#suarasakingbali #sastra #sastrabalimoderen #bali #satuabali #cerpen #puisibali

part 2.
satua i samong lan bikul 2.
kaolah olih : @ikadekaryanaprayoga
gambar : geogle.

sira sane bisa nguacen??? corat ceret di beten nggih😁
#satuabali #ceritaanak #ceritanaknusantara #perdabali #Penyuluh #penyuluhbahasabalibuleleng #PenyuluhBahasaBali #aksarabali #BahasaBaliKerén #membacacerita #balimendongeng #baliviral #balimembaca

part 1.
satua i samong lan bikul 2.
kaolah olih : @ikadekaryanaprayoga
gambar : geogle.

sira sane bisa nguacen??? corat ceret di beten nggih😁
#satuabali #ceritaanak #ceritanaknusantara #perdabali #Penyuluh #penyuluhbahasabalibuleleng #PenyuluhBahasaBali #aksarabali #BahasaBaliKerén #membacacerita #balimendongeng #baliviral #balimembaca

コレクション
バリ語読めないので図書館に寄付したい。

#バリ民話
#昔話
#バリ語
#satuabali #bahasabali

Dadong Jepun (satua Bali)

Kacerita dugasé imalu ada koné anak tua luh maadan Ni Jepun. Diastun ja suba tua tur kaadanin dadong, sakéwala Dadong Jepun tuara ngelah pianak apa buin cucu. Kurnané masih suba makelo mati. Jani Dadong Jepun idup padidiana tuara ngelah nyama, kurnan, tur pianak. Sewai-wai gagaéné tuah ngalih saang di alasé. Suba liu matambun saangé lantas kaadep, pipisné anggona meli baas. Darang nasiné pragat suba uyah lengis tekéning sambel sera dogén. Yéning peteng Dadong Jepun masaré di balé tiingé masaput kamben uék. Umahné madinding bedég maraab apilan. Uduh Déwa Ratu....., tiwas pisan Dadong Jepun, tuna arta tuna putra. Tusing ada ajaka mawirasa, tusing ada pagelantingan idup. .

Né jani dinané suba petengn, langité galang gumilang santukan petengé jani nuju bulan pumama. Dadong Jepun kala ento sedek mabakti di sanggah kamulané ané suba remek kayuné amah séksék. Ditu ia mabakti sambila ngacep. “Ratu Bhatara... titiang nunas pangampura ring wenginé mangkin ngaturang sembah pangabakti majeng ring Ratu. Suryanin nika kawulané sané kasangsara, mangda polih rurung galang mangda tan kapetengan. Suryanin jagaté mangda sami pada rahayu....!” Teleb pisan Dadong Jepun mabakti, diastun wantah nganggon bunga atangkih. Tusing taén ia engsap ngastiti bakti majeng Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Petengé jani suba kaliwat nuju tengah lemeng. Dadong Jepun entil pesan....... .
.
Wacen salanturnyane ring https://www.suarasakingbali.com/2019/08/dadong-jepun.html?m=1

#suarasakingbali #satuabali #sastra #bali #sastrabalimoderen #magazine

lomba mesatua bali

#basabali
#satuabali
#melajahmebasabali

Dulu, orang tua biasanya menceritakan sebuah cerita kepada anaknya atau cucunya sebelum mereka tidur. Cerita ini penuh dengan kebijaksanaan dan nasihat sehingga anak akan memiliki tata krama dan kepribadian yang baik kelak selain juga sebagai pengantar tidur.
.
Tribun Bali merangkum 5 cerita yang sudah tak asing di telinga orang Bali yang kerap kali diceritakan sebelum tidur maupun dimuat di buku-buku sekolah. Cerita mana yang Anda ketahui?
-----
Selengkapnya simak melalui instastory kami.
.
#dongeng #satua #satuabali #tribunbali #bali (sur)

Semoga dilancarkan
#ujinyali #satuabali

Buku Luh Ayu Manik Mas: Tresna Ring Alas mangkin sampun wenten ring Wiki!
Ngiring wacen sareng sami 📚
Link carita dados cingakin ring Bio nggih 🙏
#buku #bukubali #satuabali #luhayumanikmas

Satua Lutung teken Kakua

Kaolah Olih I Kadek Aryana Prayoga

Sumber Gambar Animasi : Google

#satuabali #ceritaanak #dongeng #dongenganak #balimendongeng #viralindonesia #bali #balimembaca #balibanget #membaca #membacacerita #bahasabali #basabali #mlajahbasabali #penyuluhbahasabali #buleleng

SALUT! PATUT DITIRU, PANDAINYA ADIK INI MESATUA BAHASA BALI 😍

Sira madue anak alite niki? Jek sing main-main. Awak dadi cenik sakemawon nyen suba nyatua jek ganas.

Via @awiedawied
#taksudenpasar #satuabali #denpasar #bali

Public speaking #satuabali #siapselem #balinesekids

Hello semeton BLAHBATUH rahajeng semeng... Rahajeng dina redite.. Rahajeng berlibur, bagi yg libur😁 Sembilan warna dari Benang Sanga Datu merupakan perlambang dari Dewa Penjaga Arah Mata Angin yang disebut Dewata Nawa Sanga yang terdiri dari sembilan Dewa yakni Dewa Wisnu, Sambhu, lswara, Maheswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sangkara dan Siwa.
Info dari @gedekarnabali
Via : @infogrambali
#ajegbali #nakbaline #purabesakih #karangasem #tangkil #penataranbesakih #infobali #infobudayabali #balipunyacerita #bali #Iokalbali #punapibali #sangadatu #infobadung #raosbali #infodenpasar #jpmpbali #balibanget #balidaily #jalanmelali #koranbali #satuabali #infobali #ShotoniPhone #promotebali

Sembilan warna dari Benang Sanga Datu merupakan perlambang dari Dewa Penjaga Arah Mata Angin yang disebut Dewata Nawa Sanga yang terdiri dari sembilan Dewa yakni Dewa Wisnu, Sambhu, Iswara, Maheswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sangkara dan Siwa.
Info dari @gedekarnabali
Via : @infogrambali
.
#ajegbali #nakbaline #purabesakih #karangasem #tangkil #penataranbesakih #infobali #infobudayabali #balipunyacerita #bali #lokalbali #punapibali #sangadatu #infobadung #raosbali #infodenpasar #jpmpbali #balibanget #balidaily #jalanmelali #koranbali #satuabali #infobali #ShotoniPhone #promotebali

sumber video FB Pura Agung Besakih

#benang #sangadatu Sembilan warna dari Benang Sanga Datu merupakan perlambang dari Dewa Penjaga Arah Mata Angin yang disebut Dewata Nawa Sanga yang terdiri dari sembilan Dewa yakni Dewa Wisnu, Sambhu, Iswara, Maheswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sangkara dan Siwa.
Info dari @gedekarnabali

#ajegbali #nakbaline #purabesakih #karangasem #tangkil #penataranbesakih #infobali #infobudayabali #balipunyacerita #bali #lokalbali #punapibali #sangadatu #infobadung #rao
sbali #infodenpasar #jpmpbali #balibanget #balidaily #jalanmelali #koranbali #satuabali #infobali #ShotoniPhone #promotebali

Lomba mesatua bali tingkat SD gugus ubud
Tap..semangat
#balikeren
#balibalibanget
#balivibes
#baliunik
#satuabali

Lomba mesatwa bali tingkat gugus SD, mirip kaya Bapaknya...
#balibalibanget
#satuabali
#baliunik
#ajegbali
#balikeren

@instagram Sembilan warna dari Benang Sanga Datu merupakan perlambang dari Dewa Penjaga Arah Mata Angin yang disebut Dewata Nawa Sanga yang terdiri dari sembilan Dewa yakni Dewa Wisnu, Sambhu, Iswara, Maheswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sangkara dan Siwa.
Info dari @gedekarnabali

#ajegbali #nakbaline #purabesakih #karangasem #tangkil #penataranbesakih #infobali #infobudayabali #balipunyacerita #bali #lokalbali #punapibali #sangadatu #infobadung #raosbali #infodenpasar #jpmpbali #balibanget #balidaily #jalanmelali #koranbali #satuabali #infobali #ShotoniPhone #promotebali

Top #satuaBali posts

SALUT! PATUT DITIRU, PANDAINYA ADIK INI MESATUA BAHASA BALI 😍

Sira madue anak alite niki? Jek sing main-main. Awak dadi cenik sakemawon nyen suba nyatua jek ganas.

Via @awiedawied
#taksudenpasar #satuabali #denpasar #bali

.
.
Rajapala ingin memperistri bidadari. Saat melihat 7 bidadari, Rajapala merakit siasat. Bagaimana kelanjutannya?
.
Cek di instagram @kukuhtivi . Banyak cerita rakyat bali lainnya juga dsana dalam PERBEKEL @madesugianto MESATUA BALI. Ngiring sareng sareng lestarian warisan budaya leluhur 🙏
.
.
#satuabali #rajapala

Semangat buat adik niki ngih 🙏🙏 #repost @andy_k_wy
・・・
Apapun itu sebenarnya tak harus bagusnya, tapi yang lebih penting adalah niatnya.
Anak ini berusaha ikut salah satu dari lomba Puja Trisandya, Tembang, dan Nyurat Aksara Bali untuk mewakili sekolahnya. Namun memang kondisi ekonomi dia dan beberapa kawannya tidak mendukung untuk bisa ikut karena tidak bisa membeli pakaian lomba.

Meski berasal dari keluarga tidak mampu, namun anak ini begitu rajin dan berprestasi. Gurunya juga mengatakan anak ini polos.

Saat ini relawan sedang berusaha mencarikan pakaian yang diperlukan. Setidaknya bisa membuat mereka tetap semangat mengikuti lomba.
#kreatifitassenibali #satuabali

sumber video FB Pura Agung Besakih

#benang #sangadatu Sembilan warna dari Benang Sanga Datu merupakan perlambang dari Dewa Penjaga Arah Mata Angin yang disebut Dewata Nawa Sanga yang terdiri dari sembilan Dewa yakni Dewa Wisnu, Sambhu, Iswara, Maheswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sangkara dan Siwa.
Info dari @gedekarnabali

#ajegbali #nakbaline #purabesakih #karangasem #tangkil #penataranbesakih #infobali #infobudayabali #balipunyacerita #bali #lokalbali #punapibali #sangadatu #infobadung #rao
sbali #infodenpasar #jpmpbali #balibanget #balidaily #jalanmelali #koranbali #satuabali #infobali #ShotoniPhone #promotebali

Salah satu peran terpenting dalam Calonarang yang tak sembarang waktu dipentaskan ini adalah Matah Gede. Tokoh ini adalah sebutan untuk si janda sihir dari Dirah, Calonarang, sebagai manusia biasa sebelum berubah menjadi ratu leak dalam wujud yang dahsyat menyeramkan. Uniknya, penokohan Matah Gede hanya terlihat dalam seni pentas Calonarang. Tokoh ini memiliki karakter yang khas dan sekaligus menjadi identitas seni pertunjukan Calonarang, salah satu seni pentas Bali yang diduga sudah dikenal tahun 1825, era kejayaan kerajaan Klungkung.

Suksema photo nyane semeton @wayan_budiana82
@taksu_bali @art_taksu @calonaranggianyar @taksu_pasupati
#art_taksu #taksubali #preginabalii #nakbaline #taksupasupati #satuabali

#Repost @de_percussion with @get_repost
・・・
Geending rejang renteng dengan tingklik mini
#kreatifitassenibali
#permainantradisional #permainantradisionalbali #ajegbali #pesonabaline #satuabali

SELASA BELAJAR
•••
Sedikit kisah tentang Garuda Wisnu Kencana~

Alkisah di sebuah negeri, tersebutlah seorang Rsi yang baik nan bijaksana. Rsi tersebut bernama Rsi Kasyapa. Beliau memiliki 2 orang istri yakni Kadru dan Winata. Rsi kasyapa selalu berbuat adil kepada kedua istrinya, walaupun begitu salah satu istrinya yaitu Kadru selalu menaruh rasa iri dan dengki kepada Winata.
Kisah pun berlanjut, alkisah Kedua istri Rsi Kasyapa masing-masing dikaruniai momongan(anak). Kadru dikaruniai para Naga, sedangkan Winata dikaruniai seekor Burung Garuda. Kadru yang tetap memiliki rasa iri dan dengki terhadap Winata selalu melancarkan niat jahat agar Winata dapat keluar dari lingkaran keluarga Rsi Kasyapa.
Suatu ketika, Para Dewa mengaduk-aduk samudra untuk mendapatkan Tirtha Amartha. Tirtha(air) yang diebut-sebut dapat memberikan keabadian kepada siapapun yang dapat meminumnya walaupun hanya setetes. Bersamaan dengan kejadian itu, muncullah kuda terbang bernama�Ucaihswara. Oleh karena Kadru yang selalu menaruh rasa dengki terhadapa Winata, Kadru kemudian menantang Winata untuk menebak warna Kuda Ucaihswara yang belum terlihat oleh mereka.
Winata kemudian menyanggupi tantangan dari Kadru dengan perjanjian, jika siapapun yang kalah harus bersedia menjadi budak dan selalu mentaati seluruh perintah dari yang menang. Kemudian Kadru menebak warna kuda itu berwarna hitam, dan Winata menebak warna kuda itu berwarna putih. Sebelum kuda itu muncul, secara diam-diam Kadru menerima informasi dari anaknya(naga) bahwa kuda itu sebenarnya berwarna putih.
Mengetahui bahwa dirinya akan kalah, maka Kadru berbuat licik dengan menyuruh anaknya untuk menyembur dengan racun tubuh kuda itu sehingga terlihat kehitaman. Benar saja kuda yang dulunya putih kemudian menjadi hitam setelah muncul dan dilihat oleh Kadru dan Winata. Karena Winata merasa dirinya telah kalah, maka ia bersedia menjadi budak Kadru selama hidupnya.

Via : @kisah_bali
#gwk #garudawisnukencanabali #garuda #tradisibali #satuabali #tradisi #bali #indonesia

JEG KEREEN!! "MESATUA" ALA RADITYA SISWA SMPN 8 DENPASAR
#nowupdate @denpasarnow

Panggilannya Raditya siswa kelas VIII F dari SMPN 8 Denpasar urusan "mesatua" (bercerita) dalam bahasa Bali layak diacungi jempol.

Sangat ekspresif dan luwes membawakan "satua" (cerita rakyat) I Lutung lan I Kakua (Si Lutung dan Si Kura-kura). Semoga banyak generasi muda yang tetap mau melestarikan Budaya Bali, sehingga tetap ajeg dan lestari.

SALUT!

Video via @denpasarkota

#satuabali #infodenpasar #denpasar #bali

Upacāra mapandes disebut pula matatah, masangih yang dimaksud adalah memotong atau meratakan empat gigi seri dan dua taring kiri dan kanan, pada rahang atas, yang secara simbolik dipahat 3 kali, diasah dan diratakan. Rupanya dari kata masangih, yakni mengkilapkan gigi yang telah diratakan, muncul istilah mapandes, sebagai bentuk kata halus (singgih) dari kata masangih tersebut.

Bila kita mengkaji lebih jauh, upacāra Mapandes dengan berbagai istilah atau nama seperti tersebut di atas, merupakan upacāra Śarīra Saṁskara, yakni menyucikan diri pribadi seseorang, guna dapat lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widhi, para dewata dan leluhur. Di Bali upacāra ini dikelompokkan dalam upacāra Manusa Yajña.
.
.🎥: @sewadronedibali
#blahkiuhvillage #infomengwi #infobadung #punapibali #satuabali #balinetizen #infobali #infobaline #infoabiansemal #infosibanggede #culture #baliindonesia
____________________
@infobadung @kabar_badung @infobaline @infoabiansemal1 @infodarmasaba_ @infomengwi @infoberitabali

Next Page